Kaip nukeliauti iki tapimo globėju?

 1. žingsnis.  Sprendimo priėmimas. Informacijos surinkimas, konsultacijos.

 2. žingsnis.  Sveikatos pažyma. Kreiptis į savo gydymo įstaigą dėl sveikatos pažymos 046a formos gavimo.

 3. žingsnis.  Dokumentų pateikimas. Kreiptis į savo gyvenamosios vietos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinį skyrių, kurio darbuotojams padedant, bus pradėta globos šeimoje procedūra. 

 4. Pateikiami dokumentai:

  • Prašymas
  • Sveikatos pažyma 046a formos
  • Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad jūs norite tapti be tėvų globos palikto vaiko globėju
 5. žingsnis.  Laukimas. Jūsų dokumentai bus persiųsti Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritoriniam skyriui. Specialistai išnagrinės jūsų prašymą. Tai užtruks ilgiausiai 20 dienų.

 6. žingsnis.  Kvietimas į mokymus. Gavus teigiamą pradinį dokumentų vertinimą Globos centras pakvies Jus ir Jūsų sutuoktinį ar kartu gyvenantį santuokos neįregistravusį asmenį į mokymus, kurių trukmė – ne ilgiau nei 3 mėnesiai, tuo laikotarpiu specialistai apsilankys Jūsų namuose individualiems pokalbiams. Mokymai yra privalomi visiems norintiems globoti vaiką. Jeigu mokymai artimiausiu metu nevyks jūsų mieste ar rajone, prašykite, jog būtumėte siunčiami juos išklausyti į artimiausią savivaldybę.

 7. žingsnis.  Išvados globai gavimas. Asmeniui, norinčiam globoti vaiką ir jo sutuoktiniui ar kartu gyvenančiam santuokos neįregistravusiam asmeniui išklausius mokymus, per 10 darbo dienų nuo mokymų pabaigos, specialistai parengs išvadą* dėl pasirengimo vaiko globai.

 8. žingsnis.  Laukimas ir sprendimo priėmimas. Pasirašius teigiamą išvadą, jus lydės laukimas skambučio iš globos centro su pranešimu, jog jūsų globa reikalinga konkrečiam vaikui ar vaikams, supažindinimas su dokumentine informacija, vėliau – susitikimai ir sprendimo priėmimas.

Tapus vaiko globėju, per visą globos laikotarpį jus lydės globos koordinatorius ir kiti globos centro specialistai, kurie teiks įvairiapusę pagalbą, paramą, kvies jus aktyviai įsilieti į globėjų bendruomenę.

*Teigiama išvada dėl pasirengimo globoti vaiką galioja 24 mėnesius nuo jos parengimo dienos.

Budintis globotojas– tai asmuo, kuris laikinai likusį be tėvų globos vaiką prižiūri savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepia vaiko poreikius ir suteikia kasdienę priežiūrą. Paėmus vaiką iš jam nesaugios aplinkos biologinėje šeimoje, siektina, kad jis iš karto patektų į šeimos aplinką, kur jam būtų suteiktas rūpestis ir šiluma. Paprastai tai būna vaiko giminaičiai ar kiti jam emociškai artimi žmonės (pavyzdžiui, krikštatėviai), galintys ir gebantys tinkamai pasirūpinti vaiku, tačiau ne visada tai įmanoma. Tokiais atvejais didelė paspirtis yra budintys globotojai, kurie, nors ir nebūdami susiję su vaiku giminystės ryšiais, yra baigę specialius mokymus ir žino, kaip suteikti vaikui emocinį ir fizinį saugumą. Taip vaikas patiria mažesnį stresą, kol jo šeimai bus suteikta pagalba ir bus saugu sugrįžti į namus.

 • Budinčio globotojo veikla – tai ne vien svarbi ir prasminga gerumo, pilietiškumo išraiška, tai veikla pagal individualios veiklos pažymėjimą. Atlygis budinčiam globotojui mokamas Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo laikotarpiu.
 • Minimalus atlygio budinčiam globotojui dydis, nepriklausomai nuo prižiūrimų vaikų skaičiaus, – 1 minimalios mėnesinės algos dydis per mėnesį. Atlygis didinamas, budinčiam globotojui priimant į savo šeimą vaiką (-us). Tuo laikotarpiu, kai vaikas (-ai) yra prižiūrimas (-i) budinčio globotojo šeimoje- 0,5 MMA išmoka už kiekvieną apgyvendintą vaiką už faktiškai suteiktas paslaugas, ar vaiko priežiūrą kriziniais atvejais (už kūdikį iki 1 metų, paauglį nuo 12 m., ar neįgalų vaiką – po 0,75 MMA dydžio per mėnesį) tuo laikotarpiu, kai vaikas yra perduotas prižiūrėti budinčiam globotojui (rūpintojui). Ši išmoka skaičiuojama proporcingai dienų, kurias vaikas/ vaikai gyvena budinčio globotojo (rūpintojo) šeimoje, skaičiui. Šios lėšos įskaitomos į budinčio globotojo (rūpintojo) pajamas ir nuo šių lėšų sumokami teisės aktais nustatyti mokesčiai. Vaiko, kuriam reikalinga globa (rūpyba), bet laikinoji globa (rūpyba) dar nenustatyta, išlaikymo budinčio globotojo šeimoje išlaidas finansuoja savivaldybė ir moka 0,5 BSI už vaiko faktiškai gyventą dieną budinčio globotojo šeimoje.
 • Pagalbos pinigai skiriami ir mokami vaikus globojančioms šeimoms, šeimynoms, budintiems globotojams, kurių globojamiems vaikams laikinoji globa (rūpyba) nustatyta Šiaulių rajono savivaldybės Mero potvarkiu, 3 bazinių socialinių išmokų (BSĮ) – 165 Eur dydžio išmoka per mėnesį.
 • Taip pat Globos centras, teikiantis paslaugas budintiems globotojams, perveda jiems vaiko globos (rūpybos) išmokas, mokamas išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka.
 • Budintis globotojas vienu metu gali prižiūrėti kelis, bet ne daugiau kaip 3 vaikus. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys ir tai suderinta su Globos centru ir budinčiu globotoju. Jei norinčiojo būti budinčiu globotoju šeimoje jau auga vaikų, tuomet bendras galimas maksimalus vaikų skaičius – 6. Tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje konkrečiai įvardijama, kiek, kokio amžiaus ir kokių poreikių vaiką (-us) budintis globotojas yra pasirengęs prižiūrėti.
 • Savo veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą ir yra sudaręs su Globos centru tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Vaiko atstovas pagal įstatymą yra Globos centras, kuris teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei teikia pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat bendradarbiauja su specialistais, kurie teikia pagalbą vaiko biologiniams tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą.
 • 2022 m. lapkričio 15 d., Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-380 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 8 d., sprendimo Nr. T-249 „Dėl Kuršėnų šeimos namų Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros finansavimo” pakeitimo”, savivaldybė budinčiam globotojui, per Globos centrą skiria vienkartinę 8 BSI (440 eur) dydžio išmoką vaiko apgyvendinimo vietai pas budintį globotoją įkurti. Vienkartinė išmoka turi būti naudojama vaiko gyvenimo sąlygoms pritaikyti ir būtiniausiems daiktams įsigyti. Vienkartinę išmoką, galima paprašyti atnaujinti, ne anksčiau nei po 24 mėn., esant ženkliai pasikeitus vaikų amžiui, nusidėvėjus, sulūžus daiktams, visą tai pagrindžiant ir atsiskaitant Globos centrui.

Globėjas giminaitis – fizinis asmuo, atitinkantis Civilinio kodekso globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, susijęs giminystės ryšiais su prižiūrimu ar globojamu vaiku. Globėjas giminaitis yra vaiko įstatyminis atstovas. Vaiko artimieji giminaičiai yra tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, seneliai ir vaikaičiai. Globėjui giminaičiui rekomenduojami GIMK programos mokymai pagal Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programą.

 • Kiekvienam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos institucijoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama globos (rūpybos) išmoka: vaikui iki 6 m. – 286 Eur/mėn., vaikui nuo 6 iki 12 m. – 330 Eur./mėn., vaikui nuo 12 iki 18 m. ir neįgaliam vaikui – 357,5 Eur/mėn.
 • Kai globojamam vaikui mokama našlaičio pensija ir (arba) periodinė išmoka jo išlaikymui, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp  socialinių išmokų dydžio ir šių išmokų dydžio.
 • Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, šeimynoje, globos centre yra mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (220 Eur) globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
 • Pagalbos pinigai skiriami ir mokami vaikus globojančioms šeimoms, šeimynoms, budintiems globotojams, kurių globojamiems vaikams laikinoji globa (rūpyba) nustatyta Šiaulių rajono savivaldybės Mero potvarkiu, o nuolatinė globa – teismo sprendimu (nutartimi). Pagalbos pinigai skiriami ne daugiau kaip už 3 praėjusius mėnesius nuo prašymo ir visų dokumentų pateikimo dienos. Globėjams (rūpintojams), globėjams (rūpintojams) giminaičiams, budintiems globotojams ir šeimynų dalyviams mokama 3 bazinių socialinių išmokų (BSĮ) – 165 Eur dydžio išmoka per mėnesį (už kiekvieną jo šeimoje globojamą vaiką, neatsižvelgiant į vaiko amžių ar neįgalumo lygį).

Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globoja (rūpina) vaiką savo gyvenamojoje vietoje, natūralioje šeimos aplinkoje ir įgyvendina Civiliniame kodekse numatytas globėjo (rūpintojo) teises bei pareigas ir yra įstatyminis vaiko atstovas.

 • Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, vienu metu negali globoti (rūpinti), prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų (su savais vaikais) skaičius globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, šeimoje – ne daugiau kaip 6. Globojamų (rūpinamų), prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai ir seserys.
 • Globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, turinčiam savo šeimoje globojamą (rūpinamą) vaiką, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama: vaikui iki 6 m. – 286 Eur/mėn., vaikui nuo 6 iki 12 m. – 330 Eur./mėn., vaikui nuo 12 iki 18 m. ir neįgaliam vaikui – 357,5 Eur/mėn., globos (rūpybos) išmoka, 4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas (220 Eur), 3 (BSI) dydžio pagalbos pinigai (165 Eur). Pagalbos pinigai skiriami ir mokami vaikus globojančioms šeimoms, šeimynoms, budintiems globotojams, kurių globojamiems vaikams laikinoji globa (rūpyba) nustatyta Šiaulių rajono savivaldybės Mero potvarkiu, o nuolatinė globa – teismo sprendimu (nutartimi).
 • Kai globojamam vaikui mokama našlaičio pensija ir (arba) periodinė išmoka jo išlaikymui, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp  socialinių išmokų dydžio ir šių išmokų dydžio.